דיווחים נוספים

תאריך
16.05.2023
16.05.2023
דוח פומבי לשנת 2021 - חוק שכר שווה לעובד ועובדת
תאריך
16.05.2023
16.05.2023
דוח פומבי לשנת 2022 - חוק שכר שווה לעובד ועובדת
תאריך
18.12.2022
18.12.2022
דיווח מיידי - עדכון על זכיית החברה במכרז ברחוב מגדל ברעננה - 18.12.22
תאריך
12.12.2022
12.12.2022
דיווח מיידי - עדכון בפרויקט פינוי בינוי קדימה צורן - 12.12.22
תאריך
08.09.2022
08.09.2022
דיווח מיידי - עדכון בדבר פרויקט במתחם 542 3 בנתניה - 08.09.22
תאריך
05.07.2022
05.07.2022
דיווח מיידי - עדכון בדבר פרויקט פנקס 30 בתל אביב - 05.07.22
תאריך
13.06.2022
13.06.2022
כתב הצבעה מתוקן אסיפה שנתית 13.06.22
תאריך
13.06.2022
13.06.2022
דוח משלים לזימון אסיפה שנתית מאי 2022 - 13.06.22
תאריך
18.05.2022
18.05.2022
דוח זימון אסיפה כללית מאי 22 - 18.05.22
תאריך
31.03.2022
31.03.2022
דוח תקופתי 2021 - 31.03.22
תאריך
21.03.2022
21.03.2022
אישור בורסה הודעה משלימה 21.03.22
תאריך
20.03.2022
20.03.2022
הודעה משלימה - 20.03.22
תאריך
06.03.2022
06.03.2022
תשקיף להשלמה- הנפקה ראשונה לציבור- 06.03.22
תאריך
24.02.2022
24.02.2022
אישור בורסה תשקיף מדף 24.02.22
תאריך
24.02.2022
24.02.2022
אישור בורסה תשקיף להשלמה 24.02.22
תאריך
23.02.2022
23.02.2022
מרשם ניירות ערך - 23.02.22
תאריך
23.02.2022
23.02.2022
מרשם בעלי מניות 23.02.22
תאריך
23.02.2022
23.02.2022
דיווח תוצאות הנפקה - 23.02.22